Đáp Ca & CHL 4 Ngày Tết – Lm Thái Nguyên

print

Lễ tạ ơn tất niên

Đáp ca: Thánh vịnh 144 

https://youtu.be/uygln4ijkNA

Hiệp lễ: Cảm Tạ Chúa 

https://youtu.be/JQggEVAa9xo

 

Lễ giao thừa

Đáp ca: Thánh vịnh 120 

https://youtu.be/NsZp_JVcHmU

Hiệp Lễ: Xuân hồng ngày mới: 

https://youtu.be/et5h2PvySAc  

 

Mồng 1 Tết:

Nhập lễ: Mùa xuân đã đến: 

https://youtu.be/N609_oRSZmE

Đáp ca: TV 8 

https://www.youtube.com/watch?v=ckRHIdY10gQ

Hiệp lễ:Chúa mùa xuân: 

https://youtu.be/RUxmvU0FadY

Tin Chúa quan phòng: 

https://www.youtube.com/watch?v=7ef0X8AByDw

Kết lễ: Vui ngày xuân mới 

https://youtu.be/Fhlnid114rQ

 

Mồng 2 tết:

Đáp ca: TV 127 

https://www.youtube.com/watch?v=JT6F31EnCTg

Hiệp lễ: Thắp nén hương lòng 

https://www.youtube.com/watch?v=l-1QyTIFRfY

 

Mồng 3 tết:

Đáp ca: TV 103 

https://youtu.be/OZCs2z6J60o

Hiệp lễ 1: Ví như: 

https://youtu.be/0YM2zcsOopY    

Hiệp Lễ 2: Có cũng như không: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z4eN5LqsYXE