Đáp Ca & CHL CN 2 Phục Sinh

print

Nhập lễ: Ngày Phục Sinh: 

https://youtu.be/lzIadeKjHMw

Đáp ca: TV 117: 

https://youtu.be/VYOJWWmw3vo

Hiệp lễ 1: Tôn vinh lòng Chúa thương xót: 

https://www.youtube.com/watch?v=FqjlDM82OtI&feature=youtu.be

 

Hiệp lễ 2: Cho con vượt qua:

https://youtu.be/CThtoAMMmjk