Đáp Ca & CHL CN 6 Phục Sinh Năm A

print

Đáp Ca & CHL CN 6 Phục Sinh Năm A

Đáp Ca: TV 65: https://www.youtube.com/watch?v=8NnLqx-Yuz0

Hiệp lễ 1: Sự sống mới: https://youtu.be/CMIk8ERtGR8

Hiệp lễ 2: Niềm vui trong Chúa https://www.youtube.com/watch?v=uhSJz1_kCK0