Đáp Ca & CHL Thứ sáu Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

print

Đáp Ca & CHL Thứ sáu Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Thánh vịnh 102: https://youtu.be/8GKh4AsYxF8

Hiêp lễ: Nguồn tin yêu: https://www.youtube.com/watch?v=uNLNwDWSnjM