Đáp Ca & Hiệp Lễ: CN 18 TN A

print

Đáp Ca & Hiệp Lễ: CN 18 TN A

Đáp ca. TV 144:

Hiệp lễ. Hãy cho họ ăn: