Đáp Ca & Hiệp Lễ: CN 25 TN A

print

Đáp Ca & Hiệp Lễ: CN 25 TN A

 Đáp Ca: TV 144:

Hiệp Lễ: Thiên Chúa công bình: