Đáp Ca & Hiệp Lễ : CN 31 TN C

print

Đáp Ca &  Hiệp Lễ : CN 31 TN C

Đáp Ca – TV 144: 

 

Hiệp Lễ 1: Đón nhận Chúa: 

 

Hiệp lễ 2: Chúa vẫn đi qua: