Đáp Ca & Hiệp Lễ : CN 34 TN C

print

Đáp Ca & Hiệp Lễ : CN 34 TN C

Đáp ca: Thánh vịnh 121:

 

Hiệp lễ: Giêsu, Vua Tình Yêu: