Đáp Ca & Hiệp Lễ  : CN 5 Phục Sinh A

print

Đáp Ca & Hiệp Lễ  : CN 5 Phục Sinh A

Đáp ca : TV 32.

Hiệp lễ 1: Thiên Chúa trong Đức Kitô:

Hiệp lễ 2: Cho con thấy Chúa: