Đáp Ca & Hiệp Lễ & Kết Lễ : CN 4 Phục Sinh A

print

Đáp Ca & Hiệp Lễ & Kết Lễ : CN 4 Phục Sinh A

Đáp ca- TV 22: 

 

Hiệp Lễ- Mục tử nhân lành: 

 

Kết lễ: Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi: