Đáp Ca & Hiệp Lễ: Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria & CN 23 TN A

print

Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria

Đáp ca: TV 12:

 

Dâng lễ: Cùng Mẹ dâng hiến:

 

Hiệp lễ: Sinh nhật Đức Maria:

 

Kết lễ: Mừng sinh nhật Đức Maria:

 

***

 CN 23 TN A

Đáp Ca: TV 94.

 

Rước Lễ 1: Sửa lỗi cho nhau:

 

Rước lễ 2: Con chỉ là con: