Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 16 TN A

print

Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 16 TN A

 

Đáp Ca. TV 85 – https://youtu.be/oVQRhvZOeqE 

53.CN 16 TN A. TV 85.ENC

Hiệp Lễ: Lúa với cỏ lùng: