Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 17 TN A

print

Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 17 TN A

Đáp Ca: TV 118https://youtu.be/R__dszZD85s

54.CN 17 TN A.TV 118.ENC

Hiệp Lễ. Nước Trời: https://www.youtube.com/watch?v=HQFm0XzApIs&feature=youtu.be

17A. Nuoc Troi (CN 17 A. Mt 13, 44-52).enc