Đáp Ca Và Hiệp Lễ CN VII Ps – Chúa Thăng Thiên

print

Đáp Ca Và Hiệp Lễ CN VII Ps – Chúa Thăng Thiên

 

ĐÁP CA TV 46.

 

ALLELUIA: 

 

HIỆP LỄ – Chúa về Trời: