Đất Thánh Dòng Chúa Quan Phòng Portieux Tại Cù Lao Giêng

print

Đất Thánh Dòng Chúa Quan Phòng Portieux Tại Cù Lao Giêng

Tính đến thời điểm hiện tại, đây là nơi chôn cất của 644 nữ tu trong 619 mộ.

Có 4 trong 6 Nữ Tu đầu tiên đến từ Pháp và nhiều Nữ Tu Pháp cũng được an nghỉ nơi đây.

Xin Chúa thương xót và ban ân thưởng Nước Trời cho các Nữ tu trong Dòng đã qua đời.