ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm chia sẻ về “60 Năm Hàng Giáo Phẩm Việt Nam”

print