ĐTC và các nghị phụ gặp 7000 bạn trẻ trong Lễ hội “Chúng ta vì – duy nhất, liên đới, sáng tạo”

print