Đức Mẹ Dương Đông Phú Quốc

print

Bệ tượng Đức Mẹ ngày nay ở khu vực Dinh Cậu 

Tượng Đức Mẹ ngày nay tại Nhà thờ mới ở Dương Đông