Giáo Huấn 12: Thiên Chúa Tỏ Mình Ra Cho Con Người

print

GIÁO HUẤN 12/CN VI TN/16.2.2020

Thiên Chúa Tỏ Mình Ra Cho Con Người

H.  Thiên Chúa tỏ mình ra cho chúng ta bằng cách nào? Và qua những giai đoạn nào? (Câu 7 & 8).

T. Thiên Chúa dùng lời nói và hành động, mà tỏ mình ra cho chúng ta qua từng giai đoạn lịch sử cứu độ: qua Tổ tông loài người, qua các Tổ phụ, các Tiên tri và sau hết, Ngài đã tỏ mình ra trọn vẹn nơi Đức Giê-su Ki-tô.

* Giáo huấn này dựa trên Lời Chúa trong thư Do thái (1, 1-2):

 “Thuở xưa, nhiều lần, nhiều cách, Thiên Chúa đã dùng các Ngôn sứ mà phán dạy…Nhưng vào thời sau hết, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Con của Ngài”.

* “Khi ấy Mô-sê thưa với Chúa: Con đến gặp con cái Ít-ra-en và nói với họ: Thiên Chúa sai tôi đến với anh em. Vậy nếu họ hỏi: Tên Đấng ấy là gì? Thì con sẽ nói sao với họ? Thiên Chúa phán với ông Mô-sê: Ta là Đấng Hằng Hữu” (xh 3, 13-14).

Như  vậy,“Thiên Chúa đã phán dạy”, đã ngỏ lời, để tự tỏ mình ra cho chúng ta biết Ngài  là ai, Ngài  muốn gì với ta.

Thiên Chúa tỏ mình ra vì Ngài yêu thương chúng ta: Ngài  muốn cho chúng ta được nhận biết Ngài sâu xa hơn, để có thể yêu mến, hiệp thông với Ngài hơn, hầu biết sống xứng đáng là con cái Ngài, để được hạnh phúc thật đời này và đời đời.

Những gì Thiên Chúa chỉ nói từng phần với ông bà Nguyên tổ, với các Tổ phụ, với các Ngôn sứ, thì Ngài đã nói hết nơi Con Một của Ngài là Đức Giê-su Ki-tô, chính là Ngôi Lời đã “làm người và ở cùng chúng ta”.

Chúa Giê-su đã nói với những người Do thái: “Những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời là những bậc thần thánh” (Ga 10, 34). Còn địa vị nào cao cả hơn ?

Chúng ta hãy chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa.