Giáo Huấn 23: Thiên Chúa Hứa Ban Đấng Cứu Thế

print

GIÁO HUẤN 23/CN III PHỤC SINH/26.4.2020

THIÊN CHÚA HỨA BAN ĐẤNG CỨU THẾ

* H.  Sau khi tổ tông phạm tội, Thiên Chúa có bỏ loài người không? (C. 73).

T. Sau khi tổ tông phạm tội, Thiên Chúa không bỏ, mà còn hứa ban Đấng Cứu thế để cứu độ loài người.

* Giáo huấn này dựa trên Lời Chúa trong sách Sáng thế (3, 1-19):

“Thiên Chúa phán với con rắn: Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người Đàn bà, và Bà sẽ đp đầu mi!”.

* Lời Chúa cho thấy: Dù Tổ tông con người đã phản nghịch, Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót “đã không đành bỏ mặc con người dưới quyền sự chết”[1]. Chính Ngài tìm đến “gọi con người”[2], và ngay trong lời tuyên án con rắn, Ngài đã hứa ban “Đấng Cứu thế”.

“Đấng Cứu thế” đây chính là Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng cứu chuộc loài người. Ngài là “A-đam mới” đã“Vâng phục cho đến chết trên Thánh giá”[3], bù lại sự bất tuân của A-đam cũ.

“Người đàn bà” Lời Chúa nói tới đây chính là Mẹ Ma-ri-a, “E-và mới” đã vâng phục tuyệt đối bằng đức tin qua lời “xin vâng”. Nhờ đó, Mẹ Ma-ri-a đã tham dự cách tuyệt hảo vào công trình cứu chuộc, cùng với Chúa Giê-su, Mẹ đã cứu chúng ta khỏi hình phạt do tội lỗi, và chuộc lại cho chúng ta quyền làm con cái Thiên Chúa. Chúng ta hãy thưa với Mẹ: 

Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giê-su, Con lòng Bà gồm phúc lạ…”.

[1] X. Kinh nguyện Thánh thể IV.

[2] St 3, 9.

[3] Pl 2, 8.