Giáo Huấn 32: Chúa Giêsu Xuống Ngục Tổ Tông

print

GIÁO HUẤN 32/CN XIII TN/28.6.2020

Chúa Giêsu Xuống Ngục Tổ Tông

* H. Sau khi chết, Chúa Giê-su xuống ngục tổ tông để làm gì? (C. 115).

T. Sau khi chết, Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông để giải thoát những người công chính đang mong chờ Đấng Cứu Chuộc, và mở cửa trời cho họ.

* Giáo huấn này dựa trên Lời Chúa trong sách Khải huyền (1, 17):

“Ngài nói: Đừng sợ!…Ta là Đấng hằng sống, Ta đã chết, và nay Ta sống đến muôn đời; Ta giữ chìa khoá của thần chết và âm phủ”.

* Trước khi Đấng cứu chuộc đến, mọi người đã chết, dù lành hay dữ[1], đều phải vào “Ngục tổ tông”. Chúa Ki-tô xuống ngục tổ tông để giải thoát những người công chính đã chết trước khi Ngài đến[2]; là những người lành thánh “trong lòng Áp-ra-ham” đang chờ đợi Đấng giải thoát[3]. Ngài xuống ngục tổ tông để “kẻ chết được nghe tiếng Con Thiên Chúa, và ai nghe thì được sống”[4], vì “Ngài nắm giữ chìa khóa của thần chết và âm phủ”.

Sách các Giáo phụ viết:

“Hôm nay mặt đất hoàn toàn thinh lặng, và cô quạnh, vì Đức Vua an giấc. Trái đất yên tĩnh lại sau khi run rẩy, vì Thiên Chúa đang ngủ trong xác phàm, và Ngài đi đánh thức những kẻ đang ngủ từ bao đời …Ngài đi tìm nguyên tổ A-đam như tìm con chiên lạc. Ngài muốn thăm viếng tất cả những ai đang ngồi trong tối tăm và trong bóng sự chết”[5].

Chúng ta hãy tạ ơn lòng thương xót vô biên của Ngài.

[1] x. Tv 89,49;Is 28,19; Ed 32,l7-32

[2] x. Cđ Tô-lê- đô IV năm 625: DS 485; Mt 27,52-53.

[3] x .Giáo lý Rôma l.6,9

[4] Ga 5,25.

[5] x. GLHTCG s.635: Giáo phụ Hy lạp: 43. 440.452.461.