Giáo Xứ Cà Mau Mừng Lễ Thánh Phaolô Quan Thầy Và Cha Giuse Nguyễn Văn Thiện Dâng Lễ Mở Tay.

print