Giáo xứ Nam Hải đón Cha sở mới: Cha Phêrô Trương Minh Hải

print
Giáo xứ Nam Hải đón Cha sở mới