God Appears With A Sound Of Sheer Silence

print

God Appears With A Sound Of Sheer Silence

1 Kings 19:9, 11-13, Romans 9:1-5, Matthew 14:23-33

The world is usual and unusual at present. Usual because it has the same geography and languages and cultures. However, the world is experiencing extreme disaster by Covid 19 that has been making our lives change in an unusual way. According to Reuters calculations, in the past two weeks, an average of 5,900 people died each day due to Covid-19. That means that every 15 seconds someone dies from Covid-19 or about 247 people die from the pandemic every hour. In Viet Nam these days Covid 19 has reappeared and there have been 9 people  die and the number of patients are increasing. It is terrible for those families which have  a member die from Covid 19 because of worrying infections and emptiness in their hearts. Moreover, they feel upset because of those bodies are buried without doing as custom would dictate and so on.

Next, there are many countries with images of floods such as China, Japan, South Korea and also in the North of Viet Nam in recent days. Rising waters across central and eastern China have left over 140 people dead or missing, and floods have affected almost 24 million since the start of July, according to the ministry of emergency management.

From these things above there are a lot of people asking why would God allow diseases and disasters to appear in this world? There are different answers belonging to thinking and doing things. However, we have just listened to the words of God in the liturgy today especially the first reading and the Gospel. Prophet Elijah recognised God as he appeared with a sound of sheer silence without fire, earthquake and wind. Indeed, Jesus brought peace and strength to the disciples without storm and fear: “Take courage! It is I. Don’t be afraid.” (Mt 14:27)

Look at the image of Peter when he walked on the water. How could he do it? He could walk on the water because Peter believed Jesus and kept looking towards Him. Peter was doing just fine when he was focused on the next step of faith. However, why did Peter sink in the water? Because, he got into trouble when he lost sight of faith in his next step. In addition, fear would sink him (Mt 14:30).

From the image of Peter looking at an image of the world. Do we believe in God and focus on the next step of Jesus or we do what we want. Covid 19 and floods come from God and people? Do we want to overcome Corona Virus and any flood or not? The answer depends on every one of us and it will help us become stronger or weaker.

Jesus saves us from many things. Jesus not only saved Peter from hell, but on this occasion Jesus saved Peter from drowning. A little faith is better than no faith. May God give us “a little faith” and cried out as Saint Peter did in order to be saved us and also to be saved the world. Amen.

Fr. Bien Xanh.

THIÊN CHÚA XUẤT HIỆN TRONG LÀN GIÓ HIU HIU

1 V 19,9. 11-13, Rm 9,1-5, Mt 14,23-33

 

Thế giới hiện nay trông rất bình thường và cũng rất bất thường. Bình thường vì nó không thay đổi về địa lý, ngôn ngữ và văn hóa. Tuy nhiên, thế giới đang trải qua thảm họa cực kỳ nghiêm trọng bởi dịch Covid 19 đã và đang khiến cuộc sống của chúng ta thay đổi theo một cách khác thường. Theo tính toán của Reuters, trong hai tuần qua, trung bình mỗi ngày có 5.900 người chết do dịch Covid-19. Điều đó có nghĩa là cứ sau 15 giây là có người chết vì Covid-19 hoặc khoảng 247 người chết vì đại dịch mỗi giờ. Tại Việt Nam những ngày này Covid 19 đã xuất hiện trở lại và đã có 9 người tử vong và số bệnh nhân ngày càng tăng thêm. Thật là khủng khiếp cho những gia đình có người chết vì Covid 19 vì họ sợ lây nhiễm với tâm hồn trống rỗng. Hơn nữa, họ cảm thấy đau khổ vì xác người thân không chôn cất theo phong tục bình thường mà lẽ ra họ được hưởng.

Tiếp theo có nhiều quốc gia bị lũ lụt như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và cả miền Bắc Việt Nam trong những ngày qua. Nước dâng trên khắp miền Trung và miền Đông Trung Quốc đã khiến hơn 140 người chết hoặc mất tích, và lũ lụt đã ảnh hưởng đến gần 24 triệu người kể từ đầu tháng Bảy, theo Bộ quản lý thông tin khẩn cấp. 

Từ những vấn nạn trên, có rất nhiều người đặt câu hỏi tại sao Chúa lại cho phép bệnh tật và thảm họa xảy ra trên thế giới như vậy? Có những câu trả lời khác nhau tùy  thuộc vào suy nghĩ và hành động của mỗi người. Tuy nhiên, chúng ta vừa lắng nghe những Lời Chúa qua phụng vụ hôm nay, đặc biệt là bài đọc một và Tin Mừng. Tiên tri Êlia đã nhận ra Thiên Chúa khi Ngài xuất hiện trong làn gió hiu hiu, không có lửa, động đất và gió mạnh. Cũng vậy, Chúa Giêsu đã mang lại bình an và sức mạnh cho các Tông đồ chớ không phải sợ hãi và bão táp: “Can đảm lên! Thầy đây! Đừng sợ” (Mt 14:27).

Hãy nhìn vào hình ảnh của Phêrô khi ông được đi trên mặt nước. Làm thế nào Phêrô có thể làm điều đó? Ông ta có thể đi trên mặt nước bởi vì Phêrô tin Chúa Giêsu và luôn hướng về Ngài. Phêrô tin và  tập trung vào bước tiếp theo của niềm tin. Tuy nhiên, tại sao Phêrô lại chìm xuống nước? Bởi vì ông không thể đi tiếp khi ông không nhìn thấy đức tin của những bước tiếp theo. Ngoài ra, nỗi sợ hãi cũng là lý do nhấn chìm ông (Mt 14,30).

Từ hình ảnh của Phêrô chúng ta nhìn vào hình ảnh của thế giới. Chúng ta có tin vào Chúa và tập trung vào bước tiếp theo của Chúa Giêsu hay chúng ta chỉ muốn làm theo ý riêng. Dịch Covid 19 và lũ lụt là do Chúa hay con người? Chúng ta có muốn vượt qua Virút Corona và lũ lụt không? Câu trả lời phụ thuộc vào từng người và nó sẽ giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn hay yếu hơn.

Có nhiều cách Chúa Giêsu cứu chúng ta. Chúa Giêsu không chỉ cứu Phêrô khỏi hỏa ngục mà nhân dịp này Chúa Giêsu đã cứu ông khỏi chết đuối. Một chút niềm tin sẽ tốt hơn là không có niềm tin. Xin Chúa ban cho chúng ta “một chút đức tin” và kêu xin như thánh Phêrô để được Chúa cứu độ cả chúng ta và toàn thế giới.

Lm. Biển Xanh.