Gợi ý bài hát trình chiếu trong Phụng vụ – Mùa Chay

print

Gợi ý bài hát trình chiếu trong Phụng vụ – Mùa Chay

 

LỄ PHỤC SINH

THỨ 7 VỌNG PHỤC SINH

THỨ SÁU TUẦN THÁNH

THỨ NĂM TUẦN THÁNH

CHÚA NHẬT LỄ LÁ

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY

THỨ TƯ LỄ TRO

Giuse Nguyễn Văn Huân
Gp Phát Diệm