GPCT: Thông Báo V/v. Thánh Lễ Phong Chức Linh Mục 2022

print
02. THÔNG BÁO THÁNH LỄ PHONG CHỨC LINH MỤC 6