GPHT: Thánh lễ Kết thúc sứ vụ GM của Đức cha Phaolô, Khai mạc sứ vụ Giám quản của Đức cha Louis.

print