Gx Tân Thạnh (Hạt Sóc Trăng): Diễn nguyện bế mạc tháng mân côi

print