Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 2 MV Năm B

print

CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG B

Mc 1,1-8

A. Hạt giống…

Ý tưởng chính của Lời Chúa hôm nay là “dọn đường”:

  1. Ngôn sứ Isaia cho biết mục đích của việc dọn đường là “để cho Đức Chúa đến”. (các câu 2-3)
  2. Gioan Tiền Hô kêu gọi thính giả mình dọn đường bằng cách sám hối. (các câu 4-5)
  3. Chính Gioan Tiền Hô dọn đường bằng cách giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác. (các câu 6-8)

B… nảy mầm.

  1. “Con người là con đường của Chúa” (Đức Gioan Phaolô 2). Nhưng có nhiều con đường rất khác nhau :

– Con đường giăng kẽm gai là con đường của những kẻ thù hận nhau, ngăn chặn những tương giao qua lại.

– Con đường đầy ổ phục kích : con đường của những kẻ cạnh tranh nhau, chờ cơ hội để hại nhau.

– Con đường sa mạc nóng bỏng : con đường của những kẻ khô khan việc đạo.

– Con đường quanh co : con đường của những kẻ lọc lừa gian dối.

– Con đường hầm u tối : con đường của những kẻ sống trong tội lỗi.

– Con đường cỏ dại mọc đầy : con đường của những kẻ không vướng mắc tội nặng nhưng còn rất nhiều tội nhẹ.

– v.v. và v.v.

  1. Nội dung chính trong lời kêu gọi của Gioan Tiền Hô là “Hãy sám hối”. Sám hối bao gồm nhận biết tội mình, hối tiếc vì đã phạm tội, và trông cậy vào ơn Chúa giúp mình chừa bỏ nó. Thiếu một trong ba yếu tố đó thì không phải là sám hối thật. Giuđa biết tội, hối tiếc vì tội và… chỉ có thế thôi, nên đã đi treo cổ chết. Thánh Phêrô cũng biết tội, cũng hối tiếc tội, nhưng còn trông cậy vào ơn Chúa nên đã trở lại với tình thương của Ngài.