Hạt Sóc Trăng: Diễn Nguyện Kính Mẹ Maria, Tôn Vinh CTTĐVN & Đồng Hành Với Các Gia Đình Trẻ 2018

print