Hạt Sóc Trăng: Thánh Lễ Đầu Tiên Tại Giáo Điểm Phú Lộc

print

Hạt Sóc Trăng: Thánh Lễ Đầu Tiên Tại Giáo Điểm Phú Lộc

Hôm nay 13/09/2020, lúc 14:30 có Thánh lễ đầu tiên tại Điểm Sinh Hoạt Tôn Giáo Tập Trung Phú Lộc. Sau bao ngày tháng mong chờ, bà con giáo dân hớn hở cùng nhau hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn Chúa. Cha Phê-rô Huỳnh Hồng Phúc (cha đặc trách) chủ sự Thánh lễ, cùng đồng té có cha Clemente, Quản hạt Sóc Trăng và cha Gioan Vũ Đình Thuần.

Xin kính chúc quý bà con giáo dân Phú Lộc sốt sắng hơn trong đời sống đức tin, và cùng gắn bó, hiệp nhất xây dựng Giáo điểm ngày càng phát triển hơn, yêu thương và hiệp nhất trong tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi

MVTT/Hạt Sóc Trăng