Họ Đạo Ninh Sơn: Tạ Ơn Vĩnh Khấn Sr. M. Lê Phụng Kiều Trang

print

Họ Đạo Ninh Sơn: Tạ Ơn Vĩnh Khấn Sr. M. Lê Phụng Kiều Trang

 

Hôm nay, 15/9/2022 họ đạo Ninh Sơn tạ ơn Chúa với Sr.M. Lê Phụng Kiều Trang, dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ, vừa được hồng phúc tuyên khấn trọn đời tại nhà dòng ngày 14/9/2022.

MVTT/Hạt Bạc Liêu