Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 17 Thường niên -B

print

 Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 17 Thường niên -B

Lời Chúa: (Ga 6,1-15)

1Sau đó, Đức Giêsu sang bên kia Biển Hồ Galilê, cũng gọi là Biển Hồ Tbêria. 2Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. 3Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. 4Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do Thái.

5Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philípphê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? ” 6Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi.7Ông Philípphê đáp: “Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút.” 8Một trong các môn đệ, là ông Anrê, anh ông Simôn Phêrô, thưa với Người: 9“Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!”

10Đức Giêsu nói: “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi.” Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. 11Vậy, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý. 12Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: “Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi.” 13Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng. 14Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói: “Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian!” 15Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.

CÂU HỎI

1. Hãy cho biết trong chương 4 và 5 của Phúc âm Gioan, Đức Giêsu đã làm những dấu lạ nào cho những người đau ốm.

2. Đọc Ga 6,1-4. Dấu lạ bánh hóa ra nhiều xảy ra ở đâu, khi nào?

3. Bốn Phúc âm kể lại việc Đức Giêsu làm phép lạ bánh hóa nhiều bao nhiêu lần?

4. Có những điểm khác biệt lớn nào giữa Mc 6,35-44 với Ga 6,1-15?

5. Có điểm giống nào giữa Ga 6,1-15 với sách các Vua quyển 2 , chương 4,42-44?

6. Trong bài Phúc âm này có môn đệ nào được nhắc tên không? Có khi nào hai ông An-rê và Phi-líp-phê được cùng nhắc đến tên không? Đọc Ga 1,43-45; 12,21-22.

7. Sau dấu lạ bánh hóa nhiều, dân chúng nghĩ Đức Giêsu là ai? Đọc Ga 6, 14-15; Đệ nhị luật 18,15-19. Tại sao Đức Giêsu lại rút lui lên núi một mình?

8. Theo bạn, để có phép lạ bánh hóa nhiều, cần có những điều kiện gì?

 

CÂU HỎI SUY NIỆM:

Bạn có kinh nghiệm gì về việc Chúa đã từng nuôi bạn nhiều lần trong đời?

Chỉ một chút đóng góp nhỏ bé cũng có thể đưa đến một phép lạ lớn lao? Bạn có kinh nghiệm về điều này không?

PHẦN TRẢ LỜI

1. Trong chương 4 và 5 của Phúc âm Gioan, Đức Giêsu đã làm hai dấu lạ để chữa bệnh: chữa con trai của một quan chức của nhà vua ở Cana, vùng Galilê (Ga 4,46-54), và chữa một người bất toại 38 năm nằm bên một hồ nước gần Đền thờ Giêrusalem (Ga 5,1-9).

2. Việc Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng xảy ra ở bên kia biển hồ Galilê (c.1), trên sườn một ngọn núi (c.3), lúc sắp đến đại lễ Vượt Qua (c.4).

3. Phép lạ bánh hóa nhiều để nuôi dân là phép lạ duy nhất được kể trong cả bốn Phúc âm. Hơn nữa, phép lạ nuôi dân còn được kể hai lần trong Phúc âm Mát-thêu và Mác-cô (Mt 14,13-21; 15,32-39; Mc 6,35-44; 8,1-10; Lc 9,10-17; Ga 6,1-13).

4. So sánh Mc 6,35-44 với Ga 6,1-13, ta thấy có những khác biệt lớn. Trong Gioan, Đức Giêsu là người chủ động gợi ý (Ga 6,5-6), còn trong Mác-cô, các môn đệ làm việc này (Mc 6,35). Trong Gioan, chính Đức Giêsu là người trao bánh tận tay đám đông (Ga 6,11), còn trong Mác-cô, Đức Giêsu trao bánh cho môn đệ phân phát (Mc 6,41). Trong Gioan, sau dân chúng được ăn no nê, họ tin Đức Giêsu là vị Ngôn sứ và họ định tôn Ngài làm vua (Ga 6,14-15), còn trong Mác-cô, không thấy đám đông có phản ứng gì.

5. So sánh Ga 6,1-15 với 2 V 4,42-44, ta thấy có những điểm giống nhau. Tiểu đồng của ngôn sứ Ê-li-sha không tin hai mươi chiếc bánh lúa mạch có thể nuôi được cả trăm người (2 V 4,43). An-rê cũng không tin năm chiếc bánh và hai con cá nhỏ có thể nuôi đám đông cả ngàn người (Ga 6,9). Nhưng cuối cùng, trong cả hai trường hợp, người ta ăn no mà vẫn còn dư (2 V 4,44; Ga 6,12-13).

6. Có hai môn đệ được nhắc tên: Phi-líp-phê và An-rê. Cặp môn đệ này cũng được nói đến ở Ga 1,43-45; 12,21-22. Họ ở cùng quê và khá thân với nhau.

7. Sau dấu lạ bánh hóa nhiều, dân tin Đức Giêsu là Vị Ngôn sứ (Ga 6,14). Đây là vị Ngôn sứ mà Thiên Chúa đã hứa với ông Mô-sê rằng Ngài sẽ ban cho dân sau này (Đnl 18,15-19). Dân chúng cũng tin Vị Ngôn sứ này là một vị Vua đến để giải phóng dân tộc khỏi tay Rôma. Tiếc thay đây không phải là sứ mạng Cha giao cho Đức Giêsu, nên Ngài đã rút lui.

8. Dựa trên bài Phúc âm này, ta thấy để có phép lạ bánh hóa nhiều, cần có Đức Giêsu, Đấng muốn nuôi đám đông và có khả năng cho họ ăn no. Nhưng cũng cần một em bé có năm cái bánh lúa mạch và hai con cá nhỏ (c. 9). Cũng cần sự cộng tác và vâng phục của các môn đệ (An-rê giới thiệu em bé, các môn đệ bảo dân ngả mình trên cỏ).

Nghe audio:

HỌC HỎI PHÚC ÂM: CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN -B