Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 17 Thường niên -B

print

 Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 17 Thường niên -B

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

Lời Chúa: (Ga 6,1-15)

  Lễ Vượt Qua – Diễn từ về bánh trường sinh. Đức Giêsu hoá bánh ra nhiều. 
(Mt 14,13-21; Mc 6,30-44; Lc 9,10-17)

1Sau đó, Đức Giêsu sang bên kia Biển Hồ Galilê, cũng gọi là Biển Hồ Tbêria. 2Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. 3Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. 4Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do Thái.

5Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philípphê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? ” 6Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi.7Ông Philípphê đáp: “Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút.” 8Một trong các môn đệ, là ông Anrê, anh ông Simôn Phêrô, thưa với Người: 9“Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!”

10Đức Giêsu nói: “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi.” Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. 11Vậy, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý. 12Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: “Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi.” 13Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng. 14Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói: “Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian!” 15Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.

 Học hỏi:

1. Đọc Ga 6,2. Đức Giêsu đã làm những dấu lạ nào cho nhũng người đau ốm? Ngài có làm nhiều dấu lạ không?
2. Dấu lạ bánh hoá nhiều xảy ra ở đâu, khi nào, lễ nào, mùa nào?
3. Bốn Phúc âm kể lại việc Đức Giêsu nuôi dân bao nhiêu lần?
4. Có những điểm khác biệt nào giữa Mc 6,35-44 với Ga 6,1-15?
5. Có điểm giống nào giữa Ga 6,1-15 với  sách các Vua quyển 2, chương 4,42-44?
6. Trong bài Phúc âm này có môn đệ nào được nhắc tên không? Có khi nào hai ông Anrê và Philípphê được cùng nhắc đến tên không? Đọc Ga 1,43-45; 12,22.
7. Sau dấu lạ bánh hoá nhiều, dân chúng nghĩ Đức Giêsu là ai? Đọc Ga 6, 14-15; Đệ nhị luật 18,15-18. Tại sao Đức Giêsu lại rút lui lên núi một mình?
8. Theo bạn, để có phép lạ bánh hoá nhiều, cần có những điều kiện gì?
9. Bạn có kinh nghiệm gì về việc Chúa đã từng nuôi bạn trong đời?
10. Bạn có tin chỉ một chút điều nhỏ bé cũng có thể làm được một phép lạ lớn lao?

Nghe audio:

HỌC HỎI PHÚC ÂM: CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN -B