Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật Chúa Giêsu chịu phép Rửa năm B

print

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật Chúa Giêsu chịu phép Rửa năm B

 

Lời Chúa : Mc 1,7-11

(7) Ông rao giảng rằng: “Có Ðấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. (8) Tôi đã làm phép rửa cho anh em nhờ nước; còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần”.

(9) Hồi ấy, Ðức Giêsu từ Nadarét miền Galilê đến, và được ông Gioan làm phép rửa dưới sông Giođan. (10) Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí tựa chim bồ câu ngự xuống trên mình. (11) Lại có tiếng từ trời phán rằng: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.”

Học hỏi:

1. Đọc Mc 1,1-3. Xin cho biết Đức Giêsu là ai? “Ta” để chỉ ai?, “sứ giả của Ta” và “tiếng người hô trong hoang địa” để chỉ ai?

2. Gioan Tẩy giả đang nổi tiếng và thu hút nhiều người đến với mình để chịu phép rửa sám hối của ông (Mc 1,4-5). Nhưng lời ông rao giảng ở Mc 1,7-8 lại tập trung vào ai?

3. Cởi quai dép là hành vi của ai? Gioan nghĩ gì khi ông cho rằng mình không đáng cởi quai dép cho Đấng đến sau mình?

4. Đọc Mc 1,10. Tìm hai động từ đối nghịch trong câu này.

5. Đọc Mc 1,10-11. Trong hai câu này, Đức Giêsu đã làm những hành động nào? Khi Đức Giêsu chịu phép rửa của Gioan, có sự hiện diện của những ai? Xin tóm tắt hai câu 10 và 11 trong vài từ.

6. Đọc Mc 1,8 và Mc 1,10. Tìm điểm chung trong hai câu trên?

7. Đọc Mc 1,10. Khi Đức Giêsu chịu phép rửa của Gioan thì “các tầng trời bị xé ra.” Điều đó nghĩa là gì (đọc Is 64,1)? Theo câu 10, Thần Khí có lấy hình dạng chim bồ câu ngự xuống không? Đọc thêm Lc 3,22.

8. Đọc Mc 1,11. Hãy cho thấy thái độ hiếu thảo của Con với Cha qua câu trên. Đức Giêsu thảo hiếu với Cha đặc biệt khi nào? Đọc Mc 9,7;12,1-11; 10,38; 15,39. 

9. Theo ý bạn, tại sao Đức Giêsu đến chịu phép rửa bởi tay ông Gioan là người kém hơn? Có phải vì Ngài cần ơn tha thứ hay muốn đồng hóa mình với tội nhân không?

10. Khi nhìn Đức Giêsu chịu phép rửa bởi ông Gioan, bạn học được bài học nào?