Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật III Thường Niên Năm A

print

 

Tin Mừng: Mt 4, 12-23

12 Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê.13 Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li,14 để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a nói:15 Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại!16 Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. 17 Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” 18 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá.19 Người bảo các ông: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.”20 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. 21 Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. 22 Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người. 23 Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân.

Học hỏi:

1. Theo Phúc âm Mát-thêu, Đức Giêsu bắt đầu sứ mạng rao giảng về Nước Trời từ khi nào và ở đâu? Đọc Mt 4,12-13.17. Còn theo Phúc âm Luca, Đức Giêsu bắt đầu sứ mạng ở đâu? Đọc Lc 4,14-23.

2.  Phúc âm Mát-thêu đã dùng bao nhiêu lần câu “để ứng nghiệm lời ngôn sứ” . Đọc Mt 1,22; 2,15.17.23; 4,14; 8,17; 12,17; 13,35; 21,4; 27,9. Mát-thêu có ý muốn nói gì khi dùng nhiều lần câu ấy?

3.  Nadarét và Caphácnaum thuộc những chi tộc nào? Bài Phúc âm này có nói tên hai chi tộc đó không?

4.  Đoàn dân ngồi trong tối tăm là ai? Ánh sáng huy hoàng bừng lên là do đâu? Đọc Mt 4,15-16.

5.  Đọc Mt 4,17. Lời giảng của Đức Giêsu có giống với lời giảng của Gioan trong Mt 3,2 không? Tại sao lại giống nhau? Có gì khác nhau không?

6.  Theo Mát-thêu, Đức Giêsu bắt đầu sứ mạng rao giảng bằng cách làm gì? Đọc Mt 4,18-22.

7.  So sánh Mt 4,18-20 với Mt 4,21-22. Tìm những điểm giống nhau và khác nhau.

8.  Đọc kỹ Mt 4,18-22. Hãy tìm 4 động từ quan trọng làm nên ơn gọi môn đệ. Đây có phải là lần đầu Đức Giêsu gặp bốn ông này không? Sau khi đã theo Thầy Giêsu, có khi nào họ trở lại đánh cá không?

9.  Các ngư phủ lưới cá trở thành những kẻ “chài lưới người ta”. Theo bạn, lưới cá và lưới người có khác nhau không? Tại sao Đức Giêsu lại chọn các ngư phủ làm môn đệ?

10.  Đọc bài Phúc âm này, bạn thấy việc đáp lại tiếng gọi của Thầy Giêsu khó ở chỗ nào?