Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 15 Thường niên – Năm B

print

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XV Thường niên – Năm B

 Mc 6,7-13

7Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. 8Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng; 9được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. 10Người bảo các ông: “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. 11Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ”. 12Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. 13Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

CÂU HỎI

1.  Đọc Mc 1,16-20; 3,13-19 và 6,7-13. Bạn có thấy những điểm chung trong ba đoạn Phúc âm trên không ? Bạn có thấy có sự tiến triển của các môn đệ qua ba đoạn văn này không?

2.  Tại sao Đức Giêsu sai các ông đi từng hai người một? Đọc Đệ nhị luật 19,15  và Công vụ 3,1-11; 11,25-26.30; 13,2-3.

3.   Đọc Mc 6,8-9. Rốt cuộc, các môn đệ được mang những gì? So sánh với Mt 10,9-10 và Lc 9,3; 10,4. Có gì khác biệt giữa những đòi hỏi trên đây của Chúa không? Tại sao có những khác biệt ấy?

4.  Đọc Mc 6,10. Nếu được đón nhận, tại sao Đức Giêsu bảo hãy ở lại nhà đó cho đến lúc ra đi?

5.  Đọc Mc 6,11. Nếu không được đón nhận, tại sao lại giũ bụi đất dưới chân? Đọc Lc 10,10-12; Cv 13,51.

6.  Đọc Mc 6,12-13. Các môn đệ đã ra đi và làm những việc gì? Những việc đó có gì đặc biệt không? Đọc Mc 1,15; Gia-cô-bê 5,14-15.

7.  Đức Giêsu có muốn sai Nhóm Mười Hai vào các làng mạc vùng Galilê không? Đọc Mc 1,38.

8.  Trong Phúc âm Mác-cô Đức Giêsu có muốn các môn đệ rao giảng Tin Mừng cho mọi dân tộc khác không? Đọc Mc 13,10; 14,9; 16,15.20.

CÂU HỎI SUY NIỆM:

Đọc Mc 6,8-9. Nếu Đức Giêsu sống vào thời chúng ta đang sống đây, Ngài sẽ cho phép chúng ta mang gì và cấm mang gì khi sai chúng ta đi truyền giáo?

Đọc Mc 6, 12-13. Nếu Đức Giêsu sống ở Việt Nam vào lúc này, Ngài sẽ mời chúng ta làm những việc gì cho đồng bào của mình?

PHẦN TRẢ LỜI

1. Một điểm chung của cả ba đoạn Phúc âm trên đó là: sau khi gọi các môn đệ đi theo mình, Đức Giêsu đều muốn sai các môn đệ đến với dân chúng để làm cho họ những việc Ngài làm. Ngay từ đầu Ngài đã nói: “Hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ chài lưới người ta” (Mc 1,17). Khi lập Nhóm Mười Hai, Ngài cũng muốn sai các ông “đi rao giảng và có quyền trừ quỷ” (x. Mc 3,14-15). Cuối cùng Ngài đã thực sự sai họ đi vào các làng ở vùng Galilê (Mc 6,7-13). 

2. Theo Bộ Đệ nhị luật, để buộc tội hay để làm chứng chuyện gì, cần có ít nhất hai người nhất trí với nhau (x. Đnl 19,15) thì mới có giá trị pháp lý. Trong Công vụ chương 3 và 4, ta thấy hai ông Phêrô và Gioan cùng làm chứng cho Đức Giêsu. Xem thêm Cv 11,25-26.30; 13,2-3. Đi từng hai người một vừa nhằm mục đích làm chứng, vừa nhằm mục đích có người bạn đồng hành để nâng đỡ và bảo vệ nhau.

3. Theo Mc 6,8-9 các môn đệ được mang một áo, đi dép và cầm gậy. Còn trong Mt 10,9-10 và Lc 9,3; 10,4, họ lại không được mang gậy và dép. Ta không biết chắc tại sao có sự khác biệt này.

4. Nếu được một gia đình đón nhận, Đức Giêsu khuyên không nên bỏ nhà đó để qua nhà khác chỉ vì nhà khác giàu có hơn, tiện nghi hơn. Làm thế là gây chia rẽ và đánh mất tinh thần nghèo khó, cậy dựa vào Chúa của người tông đồ.

5. Nếu không được đón nhận thì hãy bỏ đi và giũ bụi chân lại. Giũ bụi chân là cử chỉ cho thấy mình không liên can gì đến họ nữa, họ phải chịu trách nhiệm về sự từ chối của họ (x. Cv 13,50). Cử chỉ này cũng là lời làm chứng chống lại họ sau này (Mc 6,11; Lc 10,11-12).

6.  Các môn đệ đã vâng lời Đức Giêsu, đi kêu gọi người ta hối cải (Mc 6,12), và xức dầu chữa bệnh cho người yếu đau (Mc 6,13). Đó là việc Đức Giêsu đã làm (Mc 1,15) và các môn đệ sau này sẽ tiếp tục làm (Gia-cô-bê 5,14-15).

7. Đức Giêsu muốn cùng với các môn đệ đi rao giảng cho các làng mạc chung quanh ở vùng Galilê (Mc 1,38). Hơn nữa, Ngài còn muốn sai họ đi từng đôi một đến các làng đó (Mc 6,6b-7). Như vậy Ngài muốn sai họ trước tiên đến với đồng bào của mình.

8. Đọc Mc 13,10; 14,9; 16,15 ta thấy Đức Giêsu muốn Tin Mừng được loan báo cho mọi dân tộc trên thế giới, chứ không chỉ cho người Do-thái. Và các môn đệ đã vâng lời (Mc 16,20