Họp Mặt Ơn Gọi Hạt Bạc Liêu

print

Họp Mặt Ơn Gọi Hạt Bạc Liêu

Tin nhanh: Ngày Họp Mặt Ơn Gọi Hạt Bạc Liêu 6/6/2023. Có khoảng 300 em từ các họ đạo  trong Hạt đến họp mặt ơn gọi tại nhà thờ Giá Rai.

MVTT/Hạt Bạc Liêu