How Can We Use Power

print

How Can We Use Power

Isaiah 22:19-23, Romans 11:33-36, Matthew 16:13-20

 

Everybody born has authority in this world such as citizens’ rights, civil rights and human rights. Those who are leaders have different powers to guide the world, countries, companies and so on. Similarly, accordingly the Church that has power to lead Christians all over the world. It is true but how can we use this power?

 

Firstly, we should imitate God who use his power to create the universe. As the book of Genesis tells us God created the universe and mankind in six days and at the end of every day God saw that it was good. (Gn 1: 1-31) God spends the power to make everything to be good especially humans “Let us make man in our image… so God created man in his own image” (Gn 1:26-27)

 

Secondly, Jesus used to devote his power to make things good too. For example, He used power to banish the devil out of a man as Saint Mark told us a story: When Jesus was still some distance away, the man saw him, ran to meet him, and bowed low before him. With a shriek, he screamed, “Why are you interfering with me, Jesus, Son of the Most High God? In the name of God, I beg you, don’t torture me!” For Jesus had already said to the spirit, “Come out of the man, you evil spirit.” (Mk 5:6-8)

Jesus also ordered the storm to be calm when it made the Disciples terrified in the Galilee sea “The disciples went and woke him up, shouting, “Master, Master, we’re going to drown!” When Jesus woke up, he rebuked the wind and the raging waves. Suddenly the storm stopped and all was calm” (Lk 8:24). There are many stories that Jesus used his power to do good things for God and people.

 

Thirdly, as we listen to the Gospel of twenty first Sunday of the year Jesus gave saint Peter authority to keep the key “I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven.” (Mt 16:19) With the key of God and with the help of the Holy Spirit, Peter changed his life and did good things for God, the Church and Christians.

Finally, how about us? Regarding clergies, nuns and lay people what have we used our power for? For good or not good? For others or for ourselves? Have we ever abused power in our lives? Hopefully, we follow God’s, Jesus’ and saint Peter’s ways to use power to do good things for the universe and also to help people. May God bless us and be with us always.

 

Fr. Bien Xanh.

 

 

CHÚNG TA SỬ DỤNG QUYỀN BÍNH NHƯ THẾ NÀO

Is 22:19-23, Rm 11:33-36, Mt 16:13-20

Mọi người sinh ra đều có quyền trên thế giới này như quyền công dân, quyền dân sự và quyền con người. Với những người lãnh đạo họ có những quyền hạn khác nhau để hướng dẫn thế giới, quốc gia, công ty, v.v. Tương tự như thế, Giáo hội cũng có quyền bính để lãnh đạo các Kitô trên toàn thế giới. Đó là sự thật, nhưng chúng ta dùng quyền bính ấy như thế nào?

 

Thứ nhất, chúng ta noi gương Thiên Chúa, Đấng sử dụng quyền năng của mình để tạo dựng vũ trụ. Như sách Sáng thế ký cho chúng ta biết Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ và loài người trong sáu ngày, và vào cuối mỗi ngày, Thiên Chúa thấy việc tạo dựng tốt đẹp. (St 1,1-31) Thiên Chúa dùng quyền năng để làm cho mọi sự trở nên tốt đẹp, đặc biệt là con người “Chúng ta hãy tạo dựng con người theo hình ảnh của chúng ta… Thiên Chúa dựng con người theo hình ảnh của Ngài” (St 1,26-27) 

Thứ hai, Chúa Giê-su cũng đã từng dùng quyền năng của mình để làm cho mọi việc tốt đẹp. Chẳng hạn, Ngài đã dùng quyền năng để xua đuổi ma quỷ ra khỏi con người như Thánh Máccô đã tường thuật cho chúng ta câu chuyện: Khi Chúa Giêsu còn đằng xa, trông thấy Ngài, anh ta chạy đến bái lạy Người, và  kêu lớn tiếng rằng: “Lạy ông Giêsu, Con Thiên Chúa Tối Cao, chuyện tôi can gì đến ông? Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi!” Thật vậy, Đức Giêsu đã bảo nó: “Thần ô uế kia, xuất khỏi người này!” (Mc 5,6-8)

 

Chúa Giêsu cũng ra lệnh cho cơn bão lặng đi khi nó làm cho các môn đệ khiếp sợ ở biển hồ Galilê. “Các môn đệ lại gần đánh thức Người và nói: “Thầy ơi, Thầy! chúng ta chết mất!” Người thức dậy, ngăm đe sóng gió, sóng gió liền ngừng và biển lặng ngay (Lc 8,24). Còn rất nhiều câu chuyện kể việc Chúa Giêsu đã dùng quyền năng để làm những điều tốt đẹp cho Chúa Cha và con người.

 

Thứ ba, chúng ta lắng nghe Tin Mừng Chúa Nhật 21 thường niên, Chúa Giêsu đã ban cho thánh Phêrô quyền giữ chìa khóa “Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy” (Mt 16,19) Với chìa khóa của Thiên Chúa trao và với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, thánh Phêrô đã thay đổi và làm những điều tốt đẹp cho Thiên Chúa, cho Giáo hội và các Kitô hữu.

 

Cuối cùng, còn chúng ta thì sao? Gồm cả giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân, chúng ta đã sử dụng quyền bính của mình như thế nào? Tốt hay không tốt? Cho tha nhân hay cho chính mình? Có bao giờ chúng ta lạm dụng quyền bính trong cuộc sống của mình chưa? Hy vọng rằng chúng ta noi gương Chúa Cha, Chúa Giêsu và thánh Phêrô để sử dụng quyền bính để làm những điều tốt cho vũ trụ và con người. Xin Chúa chúc lành và ở cùng chúng ta luôn mãi.

Lm. Biển Xanh.