La Vang 2019 – Rước Kiệu Và Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

print