Thánh lễ an táng cha Dom Cao Quang Ngoạn

print

Cha Carôlô giảng lễ an táng cha Dom Cao Quang Ngoạn