Lễ nghi đón tiếp trọng thể Đức Thánh Cha tại phi trường quốc tế Tocumen, Panama

print