Legio Hạt Sóc Trăng Mừng Sinh Nhật Mẹ Maria.

print

Legio  Hạt Sóc Trăng Mừng Sinh Nhật Mẹ Maria.

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Legio và 75 Legio hiện diện tại Việt Nam cũng như 10 năm tái hoạt động của Curia Họ Đạo Sóc Trăng, được sự cho phép Cha Quản Hạt Clemente, các Curia cùng Cha Linh Giám Legio trong hạt sóc trăng họp mặt và dâng lễ mừng sinh nhật Mẹ Maria.

MVTT/Hạt Sóc Trăng