Lệnh Truyền Fatima

print

Lệnh Truyền Fatima

 

Chắp tay lệ chảy rưng rưng

Ăn năn thống hối xin đừng bỏ con

Vì yêu tim Mẹ héo hon

Giúp con đền đáp vuông tròn Mẹ ơi

Năm xưa trên ngọn cây sồi

Vâng lời Mẹ dạy bờ môi kính mừng.

Lm Phêrô  Trương Điệu