Lịch Thường Huấn Linh Mục GPCT 2020

print

Giáo Phận Cần Thơ

Ban Thường Huấn Linh Mục

—–oOo—–

Kính báo đến quý Cha

Lịch Thường Huấn Linh Mục GPCT 2020:

* Nhóm Thuyết Trình:

– Tại Tòa Giám Mục.

– Từ 14g30’, thứ Hai 2.3 đến 17g, thứ Năm 5.3.2020.

* Khóa I:

– Tại Trung Tâm Mục Vụ.

– Từ 14g30’, thứ Hai 30.3 đến 17g, thứ Năm 2.4.2020.

* Khóa II:

– Tại Trung Tâm Mục Vụ.

– Từ 14g30’, thứ Hai 20.4 đến 17g, thứ Năm 23.4.2020.

* Khóa III:

– Tại Trung Tâm Mục Vụ.

– Từ 14g30’, thứ Hai 27.4 đến 17g, thứ Năm 30.4.2020.

Xin quý cha mang theo CMND, Tông huấn Maximum Illud & Christus Vivit.

Nay kính báo

Trung Tâm Mục Vụ GPCT 7.01.2020.

Ban Thường Huấn LMGPCT.