Lịch thuyên chuyển LM Hạt Cần Thơ tháng 7/2022 (mới cập nhật)

print

 

 

Lịch thuyên chuyển LM Hạt Cần Thơ tháng 7/2022 ( mới cập nhật)

 

Ngày

Quý Cha

Nhiệm sở cũ

Nhiệm sở mới

Ghi chú

Thứ hai

18.07.2022

Phaolo Võ Văn Bé

Tham Tướng

Nghỉ Hưu

10g Nhà Hưu

Thứ Tư

20.07.2022

Giuse Nguyễn Bá Long

Linh Giám MTG  

Sóc Trăng 

Tham Tướng

9g30 Thánh Lễ

Lễ phục Trắng

Thứ sáu

22.07.2022

Fx Trần Cường Dũng Bá

Ao Kho

Thới Long Xuân

9g30 Thánh Lễ

Lễ phục trằng

Thứ bảy

23.07.2022

Mt Hoàng Dình Ninh

Linh Giám 

CĐM BT

Linh Giám

MTG SócTrăng

10g00  Chầu

Thứ năm

28.07.2022

Fx Phan Văn Triêm

Sóc Trăng

Linh Giám

CĐM Bình Thủy

10g00  Chầu

Thứ sáu

29.7.2022

Gs Nguyễn Hữu Cường

ĐCV   &

GĐ Nha Hưu

Giám Đốc Nhà Hưu

10h00