Lịch Thuyên Chuyển Quý Cha Hạt Bạc Liêu Tháng 10/2022

print

Lịch Thuyên Chuyển Quý Cha Hạt Bạc Liêu Tháng 10/2022

NGÀY

TÊN

NHIỆM SỞ CŨ

NHIỆM SỞ MỚI

CỬ HÀNH

20/10/2022

Gs. Trần Đình Phượng

Bến Bàu

Nghỉ bệnh

Lễ 9g30 Áo trắng

24/10/2022

Gs. Nguyễn Văn Trực

Gành Hào

Bến Bàu

Lễ 9g30 Áo trắng

Pl. Nguyễn Tấn Bửu

Phó Gành Hào

Phó Bến Bàu

25/10/2022

Pr. Phan Văn Ngộ

Đất Sét

Gành Hào

Lễ 9g30 Áo trắng

25/10/2022

Gs. Nguyễn Thiên Thăng

Phó Bến Bàu

Phó Giá Rai

Lễ 14g30

Áo trắng