Lịch Tĩnh Tâm LM các Hạt GPCT Tháng 08/2019

print

Lịch Tĩnh Tâm LM các Hạt GPCT Tháng 08/2019

CT: Ngày 05 Thứ Hai

VT: Ngày 06 Thứ Ba

TL:  Ngày 07 Thứ Tư

ĐH: Ngày 08 Thứ Năm

ST: Ngày 09 Thứ Sáu 

 

 BL: Ngày 12 Thứ Hai

 CM: Ngày 13 Thứ Ba