Lịch Tĩnh Tâm LM các Hạt GPCT Tháng 1/2023

print

Lịch Tĩnh Tâm LM các Hạt GPCT Tháng 1/2023

 

CT: Ngày 09 Thứ Hai

VT: Ngày 10 Thứ Ba

TL:  Ngày 11 Thứ Tư

ĐH: Ngày 12 Thứ Năm

ST: Ngày 14 Thứ Bảy

 

BL: Ngày 16 Thứ Hai

CM: Ngày 17 Thứ Ba