Lịch Tĩnh Tâm LM các hạt GPCT Tháng 10/2018

print

Lịch Tĩnh Tâm LM các hạt GPCT Tháng 10/2018

CT: Ngày 08 Thứ Hai

VT: Ngày 09 Thứ Ba

TL:  Ngày 10 Thứ Tư

 ĐH: Ngày 11 Thứ Năm

 ST: Ngày 12 Thứ Sáu 

  BL: Ngày 15 Thứ Hai

 CM: Ngày 16 Thứ Ba