Lời Nguyện Chung GPCT 2018: Lễ Mẹ Mân Côi

print

Chúa Nhật 27 Thường Niên – 07.10.18

Kính Trọng Thể Đức Mẹ Mân Côi

 

Chủ tế : Anh chị em thân mến, mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi, là cơ hội thuận tiện để chúng ta noi gương Đức Mẹ mà sống đẹp lòng Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện :

  1. Giáo Hội sơ khai siêng năng cầu nguyện cùng với Đức Mẹ Maria. Xin Chúa cho mọi thành phần Hội Thánh / biết siêng năng cầu nguyện cùng với Đức Mẹ Maria / qua việc lần chuỗi Mân Côi.
  2. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Xin Chúa cho mọi Kitô hữu / biết kính mến Mẹ Maria / và bắt chước các nhân đức của Mẹ / để luôn được Chúa ở cùng.
  3. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội. Xin Chúa cho những ai đang sống trong tội lỗi / biết ăn năn trở về cùng Chúa là Cha giàu lòng thương xót / để hưởng nhờ ơn Người thứ tha.
  4. Hãy cải thiện đời sống, hãy tôn sùng Mẫu Tâm và hãy siêng năng lần hạt Mân Côi. Xin Chúa cho mọi người trong họ đạo chúng con / luôn tích cực thi hành lệnh truyền của Đức Mẹ / hầu thánh hoá bản thân / và góp phần cho thế giới được hoà bình.

Chủ tế : Lạy Chúa, Chúa đã chọn Đức Maria làm Mẹ của Chúa Giêsu. Xin cho chúng con siêng năng lần chuỗi Mân Côi: vừa bắt chước các nhân đức của Người, vừa suy gẫm cuộc đời của Chúa Kitô, hầu sống đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.